Allmänna villkor / köpvillkor

1. Allmänt och definitioner

1.1
Om inget annat har avtalats gäller dessa allmänna villkor/köpvillkor mellan oss – Webbpoolen Sverige AB med organisationsnummer 559155-7730 – och beställaren av uppdraget, tjänsten eller produkten.

1.2
Med avtal eller uppdragsavtal menas ett påskrivet avtal eller en accepterad offert via mejl där uppdragets omfattning ska framgå med hjälp av en specifikation samt arvode. Vidare ska leveranstid (exempelvis synlighet/aktivering via internet) anges samt eventuell avtalstid. Avtalet ska godkännas av bägge parters respektive firmatecknare eller annan behörig via fullmakt.

1.3
Det som avtalas är en digital produkt eller tjänst om inte annat har angetts. Produkten kan exempelvis vara en hemsida, en pdf-fil, digitala bilder, digital information, digitala system, digital grafik, digitalt ljud, digital film och så vidare, företrädesvis för internet eller i andra hand för ett företags interna verksamhet. En digital tjänst kan exempelvis vara att optimera en hemsida för bättre synlighet via internet, att sköta ett företags digitala annonsering, att sköta ett företags sociala medier och så vidare.

1.4
I specifikationen ska det exempelvis framgå hur många flikar en hemsida ska innehålla, en hemsidas minsta laddningshastighet vid leverans, olika funktionaliteter som offertsystem, bokningssystem, teknisk prestanda, vad beställaren ska leverera och vad som producenten levererar, kostnad för uppdraget, kostnad för löpande tilläggsarbeten och så vidare.

1.5
Ändringar och tilläggsarbeten kan avtalas under projektets gång/avtalstiden om förändringar eller önskemål uppstår. Dessa förändringar ska i så fall accepteras av bägge parter (behöriga) antingen skriftligen eller via mejl.

1.6
Förändringar kan inte göras av dessa Allmänna Villkor.

2. Uppdraget

2.1
Webbpoolen ska efter förfrågan från beställaren skriftligen upprätta ett kostnadsförslag inklusive specifikation där även leveransdag framgår. För att kunna lämna ett förslag på bästa sätt krävs att beställaren lämnar all nödvändig information.

Beställaren kan dock inte kräva att Webbpoolen utan kostnadsersättning ska ta fram en specifikation avseende ett unikt eller ovanligt projekt i stor omfattning vilket kanske kräver flera dagars eller veckors arbete i anspråk.

När Webbpoolen här på hemsidan skriver gratis offert eller fri offert gäller det med andra ord normala hemsidor, webbshoppar, system och så vidare som inte kräver ett stort inledande arbete med omfattande specifikationer, för att därefter kunna lämna en offert.

2.2
Kostnadsförslaget är giltigt 30 dagar från det datum Webbpoolen skickade förslaget till beställaren. Uppkommer förändringar eller önskemål om förändringar av uppdraget bör dessa inklusive eventuella kostnadsförändringar diskuteras inom denna tid.

2.3
Enas inte parterna inom den aktuella tiden om 30 dagar är parterna inte längre bundna av sina tidigare ståndpunkter.

2.4
Webbpoolen kan inte kräva ersättning av en eventuell beställare för en offert som inte accepteras om inte annat specifikt har avtalats under offertstadiet.

2.5
När bägge parter är överens om kostnadsförslaget/offerten, uppdragets omfattning samt specifikationer är det Webbpoolen som ska se till att ett avtal upprättas som kan accepteras av bägge parter.

Avtal kan upprättas i formell form med signering av behörig firmatecknare eller för mindre uppdrag, ett avtal som skickas i ett mejl för enkel acceptans.

2.6
Uppdraget kan inte överlåtas på annan utan godkännande från den andre parten.

3. Uppdragets utförande samt organisation

3.1
Webbpoolen ska utföra uppdraget eller leverera produkten enligt upprättat avtal samt enligt allmänna vedertagna branschnormer på ett fackmannamässigt sätt.

3.2
Beställaren av tjänsten eller produkten ska till Webbpoolen lämna erforderlig information samt i rätt tid leverera det som avtalats för att Webbpoolen ska kunna genomföra uppdraget eller leverera produkten. Det som beställaren eventuellt ska leverera är exempelvis bilder, texter, logotyp och så vidare om det inte avtalats att det är Webbpoolen som istället ska ta fram detta.

3.3
Det som avtalats ska levereras/produceras i samråd mellan parterna.

3.4
Avvikelser, frågeställningar, tillägg eller önskade förändringar ska snarast, av bägge parter, tas upp till diskussion avseende eventuell kostnadsersättning eller förlängd produktionstid.

3.5
Webbpoolen har rätt att bedriva produktionen på det sätt som är mest effektivt. Om behov finns kan Webbpoolen anlita underleverantörer för att kunna leverera produkten eller tjänsten. Webbpoolen ska dock i så fall ansvara för att underleverantören levererar produkten eller tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.

3.6
Webbpoolen är i de flesta fall villig att, mot skälig ersättning, utföra närliggande tjänster utanför uppdragets omfattning, men Webbpoolen har ingen skyldighet att utföra dem.

4. Leverans

4.1
För att Webbpoolen ska kunna publicera en digital produkt som ska synas på internet krävs det att beställaren levererar inloggningsuppgifter till domän om det inte är så att domänen finns i Webbpoolens kontroll.

Webbpoolen rekommenderar dock att beställaren har kontrollen över sin egen domän vilket beställaren har om beställarens företag står angivet på kontot/fakturan för domänen.

4.2
Om inget annat har avtalats så kommer produkten, om den ska publiceras, att publiceras på ett webbhotell i Webbpoolens regi.

4.3
Om publicering av produkten önskas hos en annan leverantör, annat webbhotell, tillkommer en kostnad om 995 kr.

4.1
Webbpoolen ska vid leverans se till att produkten eller tjänsten fungerar/är levererad enligt avtal.

4.5
Efter leverans övergår ansvaret för produkten till beställaren om inget annat är avtalat.

4.6
Om beställaren har inloggning till sin produkt för redigering är det beställaren som har ansvaret för eventuella felaktigheter som uppstår.

4.7
Webbpoolen har dock backup på alla hemsidor eller internetbaserade produkter om ett hostingavtal finns avseende webbhotell.

4.8
Webbpoolen ansvarar inte för en produkt där beställaren valt en annan leverantör för hosting/webbhotell.

5. Garanti och brister

5.1
Beställaren ska efter leverans kontrollera produkten och meddela avvikelser inom 30 dagar.

5.2
Fel eller brister som är anmälda inom 30 dagar åtgärdas av Webbpoolen skyndsamt utan kostnad för beställaren såvida inte det är beställaren som är orsaken till felet.

Backup finns för båda parters trygghet.

5.3
Finns det brister av betydande art så kan avtalet hävas och ingen ersättning utgår då till Webbpoolen.

6. Hinder

6.1
Webbpoolen ansvarar inte för hinder som kan påverka produktionen av produkten eller tjänsten som har grund i force majeure eller liknande omständigheter utom Webbpoolens kontroll.

Exempel på sådana omständigheter kan vara störningar på samhällsnivå så som elavbrott under längre tid, långvariga avbrott i internetförsörjningen, naturkatastrof, blixtnedslag, arbetskonflikt, krig, eldsvåda, bestämmelse utfärdad av myndighet och så vidare.

Kvarstår dessa störningar under tre månader så att produktion eller leverans inte kan ske äger bägge parter rätten att säga upp avtalet med en månads uppsägning.

7. Ansvar för innehåll

7.1
Webbpoolen ansvarar inte för texter och bilder samt annat innehåll som levereras av beställaren. Det är beställaren som i detta fall måste se till att inte bryta mot upphovsrätt/lagstiftning avseende texter och bilder samt annat innehåll.

Webbpoolen ansvarar dock för texter och bilder samt annat innehåll, som levereras av Webbpoolen, fram till överlämnandet av produkten eller tjänsten.

7.2
Beställaren ansvarar efter överlämnandet att texter och bilder samt annat innehåll följer lagstiftningen samt upphovsrätt inom Sverige och EU.

7.3
Om beställaren bryter mot det som anges i 7.1 och 7.2 äger Webbpoolen rätt till ersättning för den skada som kan uppkomma.

8. Rättigheter

8.1
Beställaren äger, för eget bruk, sin produkt när den är färdigbetald.

Beställaren äger upphovsrätten, för eget bruk, när produkten är färdigbetald.

8.2
Det som anges i punkten 8.1 gäller det som ingår i avtalet.

8.3
Beställaren har dock ingen äganderätt till den programkod som avser källkod eller objekt-kod.
Webbpoolen äger rätt att skydda kod från insyn.

Kund ska dock kunna handhålla och sköta om sin produkt utan att Webbpoolen måste anlitas vid förändringar som avser texter, bilder samt annat innehåll.

8.4
Vad som ovan angivits i punkterna 8.1 – 8.3 innebär att beställaren fritt kan förfoga över sin produkt samt modifiera den för eget bruk. Beställaren äger dock inte rätt att överlåta produktens programkod, varken del av eller hela produktens kod.

Webbpoolen äger dock rätt att återanvända kod till annan produkt som kan säljas/överlåtas till annan, dock inte en exakt kopia av grafisk design/layout.

Webbpoolen äger inte rätt till kod där beställaren äger upphovsrätten.

9. Arvode och betalning

9.1
Arvode är i första hand baserat på ett fast pris om inte annat är avtalat.

9.2
Avtalat pris omfattar allt det arbete som Webbpoolen ska utföra tills produkten eller tjänsten är färdigställd.

9.3
Är arvodet istället baserat på löpande räkning där varje timma redovisas ska ett arvode per timma fastställas.

9.4
Ett fast eller löpande arvode är baserat på att Webbpoolen kan bedriva arbetet på sitt eget kontor/arbetsställe annars utgår extra ersättning för resor – timkostnad och resekostnad för exempelvis bil.

9.5
Om uppdragets omfattning – ändringar och tillägg – förändras under produktionstiden ska justering i fast arvode göras.

9.6
Webbpoolen äger rätt att delfakturera den del som varje månad är färdigställd.

Vid löpande räkning faktureras det antal timmar som är nedlagda – faktisk tid.

9.7
Betalning av faktura sker senast 14 dagar efter fakturadatum om inte annat är avtalat.

Anmärkning på faktura bör påpekas inom 14 dagar efter att ni som beställare tagit del av fakturan.

Efter utebliven betalning och påföljande påminnelse ska faktura betalas inom 1 vecka om inte annat är avtalat.

Vid försenad betalning äger Webbpoolen rätt att debitera beställaren påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen.

9.8
Webbpoolen äger rättighet till uppehåll i produktionen tills dess att betalning erhållits. Om ett leveransdatum har avtalats skjuts det upp i motsvarande omfattning i tid som den försenade betalningen.

10. Försäkring och ansvar

10.1
Webbpoolen Sverige AB har ansvarsförsäkring som täcker upp till 2 miljoner kr.

10.2
Om någon av parterna agerar med vårdslöshet under uppdragstiden vilket påverkar produktionen av produkten negativt äger den andre parten rätt till skadestånd. Maximalt belopp som kan utbetalas i skadestånd vid produktion av en produkt är det avtalade priset. Ersättning gäller även vid tjänst som pågår under en avtalad tid där skadeståndet då uppgår till maximalt det avtalade arvodet för uppdraget.

10.3
Ni som beställaren ansvarar för att kopia på data som överlämnats till Webbpoolen finns lagrad hos er.

10.4
Webbpoolen ansvarar inte för delprodukt som beställaren levererar för att Webbpoolen ska kunna leverera den färdiga produkten.

10.5
Har beställaren eller Webbpoolen lidit skada på grund av grov vårdslöshet eller på annat sätt grovt brustit i fullgörandet av uppdraget av produkten äger part rätt till skadestånd.

Max ersättning som utgår är 10 gånger det prisbasbelopp som är fastställt av regeringen – prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Ersättning gäller även vid tjänst som pågår under en avtalad tid där skadeståndet då uppgår till maximalt samma ersättning – 10 prisbasbelopp.

10.6
Krav på ersättning enligt 10.1 – 10.5 ska anmälas inom tre månader från det att skadan upptäckts annars uteblir rätten till ersättning.

11. Sekretess

11.1
Parterna får inte för annan avslöja det ingående avtalet i sin helhet utan medgivande av den andre parten.

11.2
Beställaren får inte avslöja specifikationer och teknisk information för annan utan medgivande från Webbpoolen. Beställaren får dock uppge för annan vilket pris beställaren betalar för den avtalade produkten eller tjänsten samt övergripande information om funktioner.

11.3
Parterna har dock rätt att avslöja det som finns i 11.1 – 11.2 för anställda och andra nödvändiga personer involverade för att kunna fullfölja uppdraget men parterna ska se till att dessa personer följer dessa paragrafer gällande sekretess.

11.4
Webbpoolen har rätt att i marknadsföringssyfte använda beställaren som referens om inte annat har avtalats.

12. Uppsägning av avtal

12.1
Part äger möjligheten till följande åtgärder utöver det som ovan angivits med anledning av konstaterat avtalsbrott mm.

12.2
Om beställaren bryter mot den som anges i 9.7 angående betalning av arvode inom påminnelsetiden äger Webbpoolen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Om beställaren regelmässigt är i dröjsmål med betalningar gällande varje månadsfaktura äger Webbpoolen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

12.3
Vid grovt avtalsbrott äger parterna rätt att omgående säga upp avtalet.

Vid konkurs eller andra tecken på obestånd äger parterna rätt att omgående säga upp avtalet.

Innan uppsägning får ske ska part få chansen att inom 30 dagar undanröja omständigheten eller vidta åtgärder för att förhindra fortsatt avtalsbrott.

Detta förhindrar dock inte att ersättning utgår till den part som lidit skada.

13. Kommunicering

13.1
Kommunicering mellan parterna angående specifikationer, ändringsarbeten, tilläggsarbeten, fakturering och så vidare sker företrädesvis via mejl eller brev.

13.2
Brev anses ha framkommit inom tre dagar och mejl anses ha framkommit samma dag som det skickades.

14. Tvist

14.1
Tvist rörande uppdragsavtalet eller dessa villkor ska i första hand skyndsamt lösas mellan parterna.

Tvist rörande uppdragsavtalet eller dessa villkor som parterna inte kan lösa ska i sista hand avgöras enligt svensk lag/rätt samt praxis i svensk domstol.

14.2
Webbpoolen äger dock alltid rätt, vid utebliven betalning, att ansöka om betalningsföreläggande mot beställaren för indrivning av upparbetade och förfallna fordringar/fakturor.