Allmänna villkor / köpvillkor

1. Allmänt

1.1
Om inget annat har avtalats gäller dessa allmänna villkor/köpvillkor mellan oss – Datapoolen Norden AB/Webbpoolen Norden med organisationsnummer 559155-7730 – och beställaren av uppdraget, tjänsten eller produkten.

1.2
Med avtal eller uppdragsavtal menas ett påskrivet avtal eller en accepterad offert via mejl där uppdragets omfattning ska framgå med hjälp av en specifikation samt arvode. Vidare ska leveranstid (exempelvis synlighet/aktivering via internet) anges samt eventuell avtalstid. Avtalet ska godkännas av bägge parters respektive firmatecknare.

1.3
Det som avtalas är en digital produkt eller tjänst om inte annat har angetts. Produkten kan exempelvis vara en hemsida, en pdf-fil, digitala bilder, digital information, digitala system, digital grafik, digitalt ljud, digital film och så vidare, företrädesvis för internet eller i andra hand för ett företags interna verksamhet. En digital tjänst kan exempelvis vara att optimera en hemsida för bättre synlighet via internet, att sköta ett företags digitala annonsering, att sköta ett företags sociala medier och så vidare.

1.4
I specifikationen ska det exempelvis framgå hur många flikar en hemsida ska innehåll, en hemsidas minsta laddningshastighet vid leverans, olika funktionaliteter som offertsystem, bokningssystem, teknisk prestanda, vad beställaren ska leverera och vad som producenten levererar, kostnad för uppdraget, kostnad för löpande tilläggsarbeten och så vidare.

1.5
Ändringar och tilläggsarbeten kan avtalas under projektets gång/avtalstiden om förändringar eller önskemål uppstår. Dessa förändringar ska i så fall accepteras av bägge parter (behöriga) antingen skriftligen eller via mejl.

1.6
Förändringar kan inte göras av dessa Allmänna Villkor.

2. Uppdraget

2.1
Webbpoolen ska efter förfrågan från beställaren skriftligen upprätta ett kostnadsförslag inklusive specifikation där även leveransdag framgår. För att kunna lämna ett förslag på bästa sätt krävs att beställaren lämnar all nödvändig information.

Beställaren kan dock inte kräva att Webbpoolen utan kostnadsersättning ska ta fram en specifikation avseende ett unikt eller ovanligt projekt i stor omfattning vilket kanske kräver flera dagars eller veckors arbete i anspråk.

När Webbpoolen här på hemsidan skriver gratis offert eller fri offert gäller det med andra ord normala hemsidor, webbshoppar, system och så vidare som inte kräver ett stort inledande arbete med omfattande specifikationer, för att därefter kunna lämna en offert.

2.2
Kostnadsförslaget är giltigt 30 dagar från det datum Webbpoolen skickade förslaget till beställaren. Uppkommer förändringar eller önskemål om förändringar av uppdraget bör dessa inklusive eventuella kostnadsförändringar diskuteras inom denna tid.

2.3
Enas inte parterna inom den aktuella tiden om 30 dagar är parterna inte längre bundna av sina tidigare ståndpunkter.

2.4
Webbpoolen kan inte kräva ersättning av en eventuell beställare för en offert som inte accepteras om inte annat specifikt har avtalats i offertstadiet.

2.5
När bägge parter är överens om kostnadsförslaget/offerten, uppdragets omfattning samt specifikationer är det Webbpoolen som ska se till att ett avtal upprättas som kan accepteras av bägge parter.

Avtal kan upprättas i formell form med signering av behörig firmatecknare eller för mindre uppdrag, ett avtal som skickas i ett mejl för enkel acceptans.

3. Uppdragets utförande samt organisation

3.1
Webbpoolen ska utföra uppdraget eller leverera produkten enligt upprättat avtal samt enligt allmänna branschnormer på ett fackmannamässigt sätt.

3.2
Beställaren av tjänsten eller produkten ska till Webbpoolen lämna erforderlig information samt i rätt tid leverera det som avtalats för att Webbpoolen ska kunna genomföra uppdraget eller leverera produkten. Det som beställaren eventuellt ska leverera är exempelvis bilder, texter, logotyp och så vidare om det inte avtalats att det är Webbpoolen som istället ska ta fram detta.

3.3
Det som avtalats ska levereras/produceras i samråd mellan parterna.

3.4
Avvikelser, frågeställningar, tillägg eller önskade förändringar ska snarast, av bägge parter, tas upp till diskussion avseende eventuell kostnadsersättning eller förlängd produktionstid.

3.5
Webbpoolen har rätt att bedriva produktionen på det sätt som är mest effektivt. Om behov finns kan Webbpoolen anlita underleverantörer för att kunna leverera produkten eller tjänsten. Webbpoolen ska dock i så fall ansvara för att underleverantören levererar produkten eller tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.

3.6
Webbpoolen är i de flesta fall villig att, mot skälig ersättning, utföra närliggande tjänster utanför uppdragets omfattning, men Webbpoolen har ingen skyldighet att utföra dem.

4. Leverans

4.1
För att Webbpoolen ska kunna publicera en digital produkt som ska synas på internet krävs det att beställaren levererar inloggningsuppgifter till domän.

4.2
Om inget annat har avtalats så kommer produkten att publiceras på ett webbhotell i Webbpoolens regi.

4.3
Om publicering av produkten önskas hos en annan leverantör, annat webbhotell, tillkommer en kostnad om 995 kr.

4.1
Webbpoolen ska se till att produkten eller tjänsten fungerar/är levererad enligt avtal.

4.5
Efter leverans övergår ansvaret för produkten till beställaren om inget annat är avtalat.

4.6
Om beställaren har inloggning till sin produkt för redigering är det beställaren som har ansvaret för eventuella felaktigheter som uppstår.

4.7
Webbpoolen har dock backup på alla hemsidor eller internetbaserade produkter om ett hostingavtal finns avseende webbhotell.

4.8
Webbpoolen ansvarar inte för en produkt där beställaren valt en annan leverantör för hosting/webbhotell.

5. Försäkringar

5.1
Datapoolen Norden AB med bifirma Webbpoolen Norden har ansvarsförsäkring som täcker upp till 2 miljoner kr.

6. Fakturering

6.1
Anmärkning på faktura bör påpekas inom 30 dagar efter att ni som beställare tagit del av fakturan

Arbete pågår med våra villkor.